دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : حمید   ماجدی

پست الکترونیکی : majedi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : طراحی شهری - برنامه ریزی توسعه شهری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران - دانشگاه لندن

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شهرسازی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه لندن

سوابق اجرایی

 

3- مشاغل فعلی:

1-3- عضو هیاًت علمی (استاد) گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،  از سال 1376

2-3- رئیس دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، از سال 1385

3-3- مدیر مسئول و عضو هیاًت تحریریه دو فصلنامه هویت شهر، از سال 1386

4-3- مدیر مسئول و عضو هیاًت تحریریه فصلنامه International Journal of Architecture and Urban Development (IJAUD),  از سال 1387

5-3- عضو شورای راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، از سال 1393

6-3- عضو هیاًت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، از سال 1393

4- تعداد 12 مقاله علمی – پژوهشی (ISC) چاپ شده

- تعداد 5 مقاله علمی – پژوهشی (ISI) چاپ شده

6- تعداد 12 مقاله علمی – ترویجی چاپ شده

7- تعداد 14 مقاله ارائه شده در همایشهای علمی معتبرعضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه شهرسازی

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استاد

پایه : 12

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس دانشکده هنر ومعماری

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/01/01

حمید ماجدی

حمید ماجدی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استاد

^